Aktualności

PROGRAM PRIORYTETOWY "CIEPŁE MIESZKANIE" Nabór wniosków

[ 2024-05-24 ]
Burmistrz Gminy Opatówek ogłasza, iż od dnia 22.05.2024 r. można  składać wnioski o udzielenie dotacji z Programu Ciepłe Mieszkanie. Mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania.
Zapraszamy do wypełnienia wniosków.

Wnioski można składać od 22 maja 2024 r. do wyczerpania środków z dotacji na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek pok. nr 3, parter, elektronicznie na adres
e-mail: sekretariat@opatowek.pl, a także za pomocą platformy Epuap.
Okres kwalifikowalności kosztów od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Opatówek  a Beneficjentem nie później niż do dnia 31.12.2025 r.

Wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dla kogo skierowany jest Program?

Dla osób fizycznych: posiadających prawo własności, posiadających ograniczone prawa rzeczowe, najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

a)   dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofiansowania:

- o dochodzie rocznym nie przekraczającym 135.000,00 zł.

Maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

b)  dla osób fizycznych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty:

- 1894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

na podstawie zaświadczenia wydanego przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) w Opatówku.

c)  przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ppkt b) , nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł. na jeden lokal mieszkalny.

d)  dla osób fizycznych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

- 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

na podstawie zaświadczenia wydanego przez GOPS (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) w Opatówku.

e)  przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ppkt b) , nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł. na jeden lokal mieszkalny.

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (osoba fizyczna)
jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na
paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
• zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do Programu albo
• podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:
• modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u./instalacji gazowej;
• zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
• dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dla wspólnot mieszkaniowych:
- w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Przedsięwzięciem dla Beneficjenta końcowego (wspólnota mieszkaniowa) jest:

Rodzaje przedsięwzięć dla beneficjentów końcowych

Wymieniane wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Wymieniane indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła

Maksymalna kwota dotacji

1) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

350 000 zł (60%)

350 000 zł (60%)

2) Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) *

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) *

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

 

 

150 000 zł (60%)

* wyłącznie w przypadku zakupu w ramach Zadania pkt. 1 pompy ciepła zgodnej z Załącznikiem 1a Programu

Maksymalne kwoty dotacji opisane w powyższej tabeli nie sumują się oraz ustalone są dla istniejącego budynku mieszkalnego (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku mieszkalnego). Powyższe kwoty są kwotami brutto. Jeżeli Beneficjent końcowy ma prawną możliwość odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, powyższe kwoty należy pomniejszyć o podatek VAT w tej samej części.

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

 

Dokumenty do pobrania:

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 [ 27 ] 28 29 [ 30 ]
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek